เพื่อไทย เลือก แพทองธาน ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2566 พรรคเพื่อไทย โหวตเลือก แพทองธาน ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คนใหม่

ทั้งนี้ มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ (กก.บห.) โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. แพทองธาร ชินวัตร  หัวหน้าพรรค
 2. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์  ศิรินิล  รองหัวหน้าพรรค
 3. จุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์   รองหัวหน้าพรรค
 4. โอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย รองหัวหน้าพรรค
 5. จิราพร สินธุไพร   รองหัวหน้าพรรค
 6. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  รองหัวหน้าพรรค
 7. เผ่าภูมิ โรจนสกุล   รองหัวหน้าพรรค
 8. สรวงศ์ เทียนทอง   เลขาธิการพรรค
 9. ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค
 10. ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค
 11. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค
 12. ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค
 13. ณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 14. ดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรค
 15. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการบริหาร
 16. วรวงศ์ วรปัญญา กรรมการบริหาร
 17. พชร จันทรรวงทอง กรรมการบริหาร 
 18. นิกร โสมกลาง กรรมการบริหาร 
 19. ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล กรรมการบริหาร 
 20. จเด็ศ จันทรา กรรมการบริหาร 
 21. พลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหาร 
 22. ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ กรรมการบริหาร 
 23. สรัสนันท์ อรรณนพพร กรรมการบริหาร