โปรดเกล้าฯ รายชื่อ ครม. เศรษฐา 1

วันที่ 2 กันยายน 2566

โปรดเกล้าฯ รายชื่อ ครม. เศรษฐา 1 ประกอบไปด้วย

รายชื่อพรรคตำแหน่ง
เศรษฐา ทวีสินเพื่อไทยนายกรัฐมนตรี
รมว. คลัง
ภูมิธรรม เวชยชัยเพื่อไทยรองนายกฯ
รมว. พาณิชย์
สมศักดิ์ เทพสุทินเพื่อไทยรองนายกฯ
ปานปรีย์ พหิทธานุกรเพื่อไทยรองนายกฯ
รมว. ต่างประเทศ
อนุทิน ชาญวีรกูลภูมิใจไทยรองนายกฯ
รมว. มหาดไทย
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณพลังประชารัฐรองนายกฯ
รวม. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติรองนายกฯ
รมว. พลังงาน
นาง พวงเพ็ชร ชุนละเอียดเพื่อไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สุทิน คลังแสงเพื่อไทยรมว. กลาโหม
กฤษฎา จีนะวิจารณะรวมไทยสร้างชาติรมช. คลัง
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์เพื่อไทยรวช. คลัง
จักรพงษ์ แสงมณีเพื่อไทยรมช. ต่างประเทศ
นส. สุดาววรณ หวังศุภกิจโกศลเพื่อไทยรมว. ท่องเที่ยวและกีฬา
วราวุธ ศิลปอาชาชาติไทยพัฒนารมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นส. ศุภมาส อิศรภักดีภูมิใจไทยรมว. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่าพลังประชารัฐรมว. เกษตรและสหกรณ์
ไชยา พรหมาเพื่อไทยรมช. เกษตรและสหกรณ์
อนุชา นาคาศัยรวมไทยสร้างชาติรมช. เกษตรและสหกรณ์
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจเพื่อไทยรมว. คมนาคม
นาง มนพร เจริญศรีเพื่อไทยรมช. คมนาคม
สุรพงษ์ ปิยะโชติเพื่อไทยรมช. คมนาคม
ประเสริฐ จันทรรวงทองเพื่อไทยรมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นภินทร ศรีสรรพางค์ภูมิใจไทยรมช. พาณิชย์
เกรียง กัลป์ตินันท์เพื่อไทยรมช. มหาดไทย
ทรงศักดิ์ ทองศรีภูมิใจไทยรมช. มหาดไทย
ชาดา ไทยเศรษฐ์ภูมิใจไทยรมช. มหาดไทย
พ.ต.อ. ทวี สอดส่องประชาชาติรมว. ยุติธรรม
พิพัฒน์ รัชกิจประการภูมิใจไทยรมว. แรงงาน
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิชเพื่อไทยรมว. วัฒนธรรม
พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบภูมิใจไทยรมว. ศึกษาธิการ
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลภูมิใจไทยรมช. ศึกษาธิการ
ชลน่าน ศรีแก้วเพื่อไทยรมว. สาธารณสุข
สันติ พร้อมพัฒน์พลังประชารัฐรมช. สาธารณสุข
นส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุลรวมไทยสร้างชาติรมว. อุสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 ปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เกร็ดความรู้

รายชื่อ ครม. เศรษฐา 1 ประกอบด้วย ผู้ชาย 29 คน และ ผู้หญิง 5 คน

มาจากพรรคเพื่อไทย 17 คน พรรคภูมิใจไทย 8 คน พรระรวมไทยสร้างชาติ 4 คน พรรคพลังประชารัฐ 3 คน และ ชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน