พรรคเพื่อไทย - รายชื่อ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์

เลือกตั้ง 66 รายชื่อ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย

 1. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
 2. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 3. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
 4. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
 5. ร้อยตำรวจเอก ดรเฉลิม อยู่บำรุง
 6. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
 7. ดรสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 8. นายสุชาติ ตันเจริญ
 9. ดรสุทิน คลังแสง
 10. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ
 11. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 12. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
 13. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
 14. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
 15. นายนพดล ปัทมะ
 16. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
 17. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
 18. รองศาสตราจารย์ ดรอดิศร เพียงเกษ
 19. นายนิคม บุญวิเศษ
 20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
 21. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
 22. นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
 23. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
 24. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
 25. นายดนุพร ปุณณกันต์
 26. ดรอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 27. พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
 28. นายสุธรรม แสงประทุม
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
 30. ทพญศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
 31. นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
 32. นางสาวละออง ติยะไพรัช
 33. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
 34. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
 35. รองศาสตราจารย์ นพเชิดชัย ตันติศิรินทร์
 36. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
 37. นายขจิตร ชัยนิคม
 38. นายเอกพร รักความสุข
 39. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
 40. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
 41. ดรรุ่งเรือง พิทยศิริ
 42. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
 43. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
 44. นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
 45. นายอุเมสนัส ปานเดย์
 46. ดรเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
 47. นายรัฐกิจ เฮงตระกูล
 48. นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
 49. ดรธงทอง นิพัทธรุจิ
 50. นายพชร ธรรมมล
 51. นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล
 52. นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์
 53. พลตำรวจตรี รังสรรค์ คชไกร
 54. นางสาวณภัทรา กมลรักษา
 55. นายนิทัศน์ ศรีนนท์
 56. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ
 57. นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์
 58. นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
 59. นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล
 60. ดรศรีเมือง เจริญศิริ
 61. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
 62. นายชานันท์ ยอดหงษ์
 63. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
 64. นพสุกิจ พรหมศิริ
 65. นายประสพ สารสมัคร
 66. นายชุมสาย ศรียาภัย
 67. นายประภัสร์ จงสงวน
 68. นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
 69. ศาสตราจารย์ ดรสุชาติ ธาดาธำรงเวช
 70. นายสนธยา หลาวหล้าง
 71. นายสหัสชัย อนันตเมฆ
 72. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
 73. นายสมนาม เหล่าเกียรติ
 74. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
 75. นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์
 76. นางอนงค์ ล่อใจ
 77. นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
 78. นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์
 79. นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
 80. นายวราวุธ ยันต์เจริญ
 81. นายกฤช เอื้อวงศ์
 82. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
 83. นายภูวเดช นพฤทธิ์
 84. นายสุวรรณ น้ำใจดี
 85. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
 86. นายมานพ จรัสดำรงนิตย์
 87. นายนิกร ซัจเดว
 88. นายเกรียงเดช เข็มทอง
 89. ดรเผ่าภูมิ โรจนสกุล
 90. ศาสตราจารย์ ดรกิตติ ลิ่มสกุล
 91. นสพชัย วัชรงค์
 92. นายจักรพงษ์ แสงมณี
 93. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
 94. ดรณหทัย ทิวไผ่งาม
 95. ดรนลินี ทวีสิน
 96. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
 97. นายพงศกร อรรณนพพร
 98. ดรพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
 99. นายสนธยา คุณปลื้ม
 100. นายภูมิธรรม เวชยชัย