กรุงเทพมหานคร เขต 32

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 32 ประกอบด้วย

1. เขตบางกอกน้อย (เฉพาะ แขวงศิริราช)
2. เขตบางกอกใหญ่
3. เขตภาษีเจริญ (ยกเว้น แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)
4. เขตตลิ่งชัน (เฉพาะ แขวงบางเชือกหนัง)
5. เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ)