กรุงเทพมหานคร เขต 30

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วย

1. เขตบางแค (ยกเว้น แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่)
2. เขตภาษีเจริญ (เฉพาะ แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)