กรุงเทพมหานคร เขต 29

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วย

1. เขตบางแค (เฉพาะ แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่)
2. เขตหนองแขม (ยกเว้น แขวงหนองแขม)