กรุงเทพมหานคร เขต 27

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วย

1. เขตบางบอน (เฉพาะ แขวงบางบอนใต้ และ แขวงคลองบางบอน)
2. เขตบางขุนเทียน (ยกเว้น แขวงท่าข้าม)