กรุงเทพมหานคร เขต 24

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วย

1. เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ)
2. เขตคลองสาน
3. เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะ แขวงบางปะกอก)