กรุงเทพมหานคร เขต 21

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วย

1. เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงหนองบอน)
2. เขตสะพานสูง (เฉพาะ แขวงทับช้าง)